Regulamin portalu Hemostaza.edu.pl

I. INFORMACJE WSTĘPNE I DEFINICJE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Hemostaza.edu.pl.

1.2. Właścicielem Portalu oraz Aplikacji mobilnych jest firma Hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos z siedzibą w Lublinie przy ul. Kilińskiego 18, (kod pocztowy: 20-809), REGON 060448596, NIP: 7122512756 (dalej: hematoonkologia.pl).

1.3. Portal hemostaza.edu.pl jest portalem edukacyjnym zajmującym się tematyką chorób układu krwiotwórczego i jest adresowany do lekarzy hematologów, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką pacjentów z chorobami krwii oraz do samych chorych.

1.4. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

a) Portal - oznacza witrynę sieci Internet dostępną pod adresem https://hemostaza.edu.pl stanowiącą własność Agnieszki Giannopoulos prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: „hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos”

b) Aplikacja mobilna - oprogramowanie działającego na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, czy tablety, stanowiące własność Agnieszki Giannopoulos prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: „hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos”

c) Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Portalu lub Aplikacji mobilnej otrzymany po prawidłowej rejestracji w Portalu;

d) Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej korzystającą z zasobów Portalu lub Aplikacji mobilnej.

II. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO PORTALU

2.1 Materiały zamieszczone w Portalu są dostępne publicznie bez konieczności rejestracji Użytkownika w Portalu z zastrzeżeniem punktu następnego.

2.2. Dostęp do materiałów zamieszczonych w Portalu lub Aplikacji mobilnej przeznaczonych dla lekarzy lub diagnostów laboratoryjnych jest możliwy po rejestracji Użytkownika w Portalu lub Aplikacji mobilnej i wybraniu przez niego indywidualnego loginu oraz hasła.

2.3. Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera, telefonu komórkowego, smartfonu, czy tabletu wyposażonego w przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron www lub telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie z dostępu do sieci Internet.

2.4. Użytkownik korzysta z Portalu lub Aplikacji mobilnej na własną odpowiedzialność. Hematoonkologia.pl zaleca stosowanie: dowolnego systemu operacyjnego umożliwiający uruchomienie przeglądarki stron www, przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 31 lub Chrome 45 lub Internet Explorer 11 lub nowszych z włączoną obsługą cookies i JavaScript, jak też telefonów komórkowych lub urządzeń mobilnych posiadających zainstalowane odpowiednie programy umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z funkcji udostępnianych przez Portal.

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

3.1. Rejestracja jest dostępna tylko dla lekarzy z zastrzeżeniem punktu następnego. Weryfikacja Użytkownika jako lekarza następuje na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Rejestracja jest również dostępna dla studentów medycyny z zastrzeżeniem, że w ciągu 7 dni od rejestracji prześlą na adres e-mail rejestracja@hemostaza.edu.pl skan legitymacji studenckiej pozwalający na weryfikację statusu studenta. Wszystkie dane oprócz imienia, nazwiska, numeru indeksu oraz nazwy uczelni mogą być zasłonięte. Skan nie jest wykorzystywany do żadnych innych celów niż weryfikacja oraz jest usuwany natychmiast po jej dokonaniu.

3.3. Każde użycie słowa „lekarz” w Regulaminie i innych dokumentach odnosi się również do studentów medycyny.

3.4. Rejestracja do Portalu lub Aplikacji mobilnej następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.

3.5. Podczas rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie następujących danych:

3.5.1. adresu e-mail,

3.5.2. hasła,

3.5.3. statusu (student, pielęgniarz, lekarz…),

3.5.4. imienia i nazwiska,

3.5.4. miejscowości,

3.5.6. numeru Prawa Wykonywania Zawodu lub Prawa Wykonywanie Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

3.6. Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

3.7. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym oraz aktualizować je w przypadku ich zmiany.

3.8. Hematoonkologia.pl może zablokować konto Użytkownika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie wykonuje on zawodu lekarza lub też w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady działalności Portalu.

3.9. Utworzenie nowego hasła jest możliwe tylko i wyłącznie przy pomocy formularza „Zapomniane hasło” dostępnego przy panelu logowania.

IV. ZOBOWIĄZANIA

4.1. Hematoonkologia.pl zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione przez zarejestrowanych Użytkowników dane osobowe wyłącznie w celach i zakresie niezbędnym do prowadzenia Portalu.

4.2. Redakcja portalu oświadcza, że dołożyła wszelkich starań, aby materiały i informacje znajdujące się w Portalu lub Aplikacji mobilnej były zbierane i redagowane z należytą starannością i pochodziły z wiarygodnych źródeł.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

5.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, szczególnie z tzw. etykietą.

5.2. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych w przypadku ich dezaktualizacji.

5.3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu, hasła oraz do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.

5.4. Wszelkie treści znajdujące się na stronach Serwisu podlegają ochronie prawa autorskiego przysługującego wymienionym przy nich autorom albo jeśli nie ma informacji o autorze – firmie hematoonkologia.pl.

5.5. Zasoby Portalu lub Aplikacji mobilnej nie mogą być kopiowane na komputer Użytkownika lub w inny sposób utrwalane przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody firmy hematoonkologia.pl.

VI. USUNIĘCIE I BLOKADA KONTA

6.1. Użytkownik może usunąć swoje Konto z Portalu lub Aplikacji mobilnej poprzez wybranie opcji „usuń konto” na stronie profilu. Usunięcie konta powoduje nieodwracalne skasowanie danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem, że w bazie danych pozostaje login oznaczony jako „usunięty” w celu uniemożliwienia podszywania się przez inne osoby.

6.2. Hematoonkologia.pl ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeśli używa go on w celach sprzecznych z prawem lub Regulaminem. Hematoonkologia.pl powiadomi Użytkownika o powodach usunięcia Konta pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym).

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ STRONY

7.1. Portal i Aplikacja mobilna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają jednak na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

7.2. Hematoonkologia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji lub materiałów publikowanych w Portalu lub Aplikacji mobilnej. Hematoonkologia.pl nie odpowiada również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń mobilnych Użytkownika bądź jego danych w związku z korzystaniem z Portalu lub Aplikacji mobilnej, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

7.3. Hematoonkologia.pl nie odpowiada za przypadki braku dostępności Portalu lub Aplikacji mobilnej zaistniałe w związku z awarią łączności telekomunikacyjnej, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do sieci Internet, usług hostingowych oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez hematoonkologia.pl.

7.4. Hematoonkologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. Nie ponosi także odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

7.5. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym loginu oraz hasła do swojego Konta.

7.6. Hematoonkologia.pl zawiera linki do stron osób trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Zamieszczenie linku nie oznacza, że hematoonkologia.pl rekomenduje daną stronę, produkty czy usługi.

7.7 Hematoonkologia.pl zastrzega, że wszelkie treści prezentowane w Portalu lub Aplikacji mobilnej stanowią własność Portalu lub też osób będących ich autorami i są objęte ochroną związaną z prawami autorskimi, co powoduje, że bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody uprawnionych osób lub podmiotów Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z tych treści w sposób mogący naruszać jakiekolwiek prawa autorskie.

7.8. Aplikacja mobilna nie jest wyrobem medycznym. Nie ma bezpośredniego wpływu na leczenie i jej zastosowanie jest pomocnicze. Do wyznaczania dawek leków konieczna jest wiedza medyczna oraz znajomość ich dawkowania zalecana przez ich producentów.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas rejestracji w Portalu, przetwarzane są przez firmę Hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos z siedzibą w Lublinie (administrator danych).

8.2. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Portal następujących danych:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy,

c) adres internetowy, z którego Użytkownik wszedł do Portalu (tzw. referer),

d) informacje o przeglądarce, z jakiej Użytkownik korzysta,

e) treści umieszczanych w Portalu przez użytkowników,

f) innych danych przekazywanych protokołem HTTP.

8.3. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Hematoonkologia.pl w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Portalu,

b) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Hematoonkologia.pl w celach statystycznych oraz na potrzeby polepszenia jakości funkcjonowania Portalu.

8.4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych przetwarzanych przez Portal, żądania ich poprawiania, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych na warunkach określonych w uregulowaniach określających zasady przetwarzania danych osobowych.

8.5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Hematoonkologia.pl na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu.

8.6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i innych informacji dotyczących Portalu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) wysyłanych pocztą elektroniczną poprzez zaznaczenie zgody na otrzymywanie newslettera w profilu konta.

8.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronie internetowej portalu poświęconej polityce prywatności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.