Fundacja: skazy krwotoczne i zakrzepica

Celem Fundacji jest:

 1. poprawa istniejących metod opieki nad chorymi z zaburzeniami krzepnięcia krwi: skazą krwotoczną lub żylną chorobą zakrzepowo-zatorową,
 2. stworzenie wspólnej platformy informacji na temat diagnostyki i leczenia pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi,
 3. wprowadzenie jednolitych metod w diagnostyce, leczeniu i badaniach kontrolnych pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

Logo Fundacji: Skazy Krwotoczne i Zakrzepica

Sprawozdania

Statut Fundacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja: skazy krwotoczne i zakrzepica”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zofię Nizińską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 22.04.2009 r. za nr rep. 943/2009, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest Minister Zdrowia.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Cele Fundacji:

 1. Poprawa istniejących metod opieki nad chorymi z zaburzeniami krzepnięcia krwi: skazą krwotoczną lub żylną chorobą zakrzepowo-zatorową,
 2. Stworzenie wspólnej platformy informacji na temat diagnostyki i leczenia pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi,
 3. Wprowadzenie jednolitych metod w diagnostyce, leczeniu i badaniach kontrolnych pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie kursów, konferencji, sympozjów, odczytów dla lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, zajmujących się leczeniem chorych z zaburzeniami krzepnięcia krwi;
 2. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń dla lekarzy w regionalnych ośrodkach leczenia hemofilii i innych wrodzonych skaz krwotocznych oraz w poradniach przeciwzakrzepowych;
 3. Prowadzenie rejestru, monitorowanie przebiegu klinicznego i leczenia chorych na hemofilie i inne wrodzone skazy krwotoczne;
 4. Wdrażanie kompleksowego programu badań przesiewowych dla wykrycia inhibitorów wśród chorych na hemofilię;
 5. Wdrażanie programu poprawy dostępności diagnostyki wrodzonej i nabyte trombofilii;
 6. Organizowanie badań naukowych i klinicznych, wprowadzających postęp w zakresie nauki o krzepnięciu krwi i jego zaburzeniach;
 7. Przygotowanie i publikowanie opracowań na temat diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej;
 8. Dofinansowanie posiedzeń naukowych, sympozjów, konferencji i zjazdów, związanych z realizacją celów Fundacji;
 9. Prowadzenie szkoleń edukacyjnych dla lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego.

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w wysokości 1000 PLN, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

 1. świadczeń Fundatora,
 2. subwencji osób fizycznych lub prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych,
 4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 5. darowizn, dotacji, spadków, zapisów, grantów,
 6. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 7. dochodów z nieruchomości oraz majątku ruchomego.

§ 14

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 14a

 1. Fundacja prowadzić będzie rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji będzie rok kalendarzowy.

Rozdział IV
Organy i organizacja Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji,
 3. Rada Programowa Fundacji.

Zarząd

§ 16

Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6 osób.

 1. Prezesa, dwóch Wiceprezesów i członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§ 17

 1. Fundator może odwołać członków Zarządu w każdym czasie.
 2. Członek Zarządu może złożyć rezygnację w każdym czasie.

§ 18

 1. Fundator może rekomendować Zarządowi osobę na stanowisko dyrektora biura Fundacji.
 2. Dyrektor biura Fundacji nie będzie wchodził w skład Zarządu.
 3. Dyrektor biura Fundacji może wykonywać swoją funkcję społecznie lub na podstawie umowy o pracę lub zlecenia.
 4. Zadaniem dyrektora biura Fundacji będzie prowadzenia biura Fundacji, popularyzacja działalności Fundacji oraz pozyskiwanie środków na realizację jej celów.

§ 19

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub z datą złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu.

§ 20

Do zadań Zarządu należy:

 1. sprawowanie kierownictwa we wszystkich sprawach dotyczących działalności Fundacji,
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przy podpisywaniu wszelkiego rodzaju umów,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i grantów,
 5. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ich działalnością,
 6. wnioskowanie zmian w statucie Fundacji oraz jej likwidacji,
 7. wnioskowanie o połączenie z inną fundacją,
 8. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 9. rozliczanie się z realizacji projektów medycznych.

§ 21

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustalać będzie uchwała Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji w drodze uchwały może przyznać członkom Zarządu i Rady Programowej Fundacji diety za udział w posiedzeniach tych organów.

§ 22

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
 2. O terminie posiedzenia członkowie Zarządu powinni zostać powiadomieni z 7-dniowym wyprzedzeniem (fax, e-mail, list polecony).
 3. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu oraz oddanie głosu za przyjęciem uchwały przez Prezesa Zarządu, a w sytuacji jego nieobecności na posiedzeniu Zarządu oddanie głosów za przyjęciem uchwały przez 2 (dwóch) Wiceprezesów Zarządu.

§ 23

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezesi Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działający łącznie.

Rada Fundacji

§ 24

 1. Rada Fundacji może być powołana przez Fundatora.
 2. Członków Rady (w tym przewodniczącego) powołuje Fundator na 3 letnią kadencję.
 3. Rada Fundacji liczy od 1 do 5 osób.
 4. Fundator może w każdym czasie odwołać członka Rady.

§ 25

Rada Fundacji:

 1. Czuwa nad realizacją idei Fundacji, służy radą i pomocą w rozwoju Fundacji,
 2. Opiniuje wnioski o skorzystanie z pomocy Fundacji,
 3. Występuje z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 4. Podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
 5. Podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 6. Podejmuje uchwalę w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Fundacji,
 7. Podejmuje inne uchwały, które będą wymagane przez prawo, a które nie należą do kompetencji Zarządu.

§ 26

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach.

§ 27

 1. Na posiedzeniach Rady mogą być zapraszani: przedstawiciele Zarządu Fundacji, Rady Programowej Fundacji oraz zaproszeni goście.
 2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia (listem poleconym).

                                                                                                   § 28
W sytuacji, gdyby jedynym członkiem Rady Fundacji był Fundator, podejmuje on uchwały samodzielnie.

 1. W sytuacji gdy Rada Fundacji działać będzie w składzie dwóch lub większej liczby osób, uchwały podejmowane będą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch jej członków.
 2. W sytuacji oddania za uchwałą jednakowej liczby głosów za i przeciw, głos Przewodniczącego liczyć będzie się podwójnie.

Rada Programowa Fundacji

§ 29

 1. Rada Programowa Fundacji może być powołana przez Fundatora.
 2. W sytuacji ustanowienia Rady Programowej Fundacji, działa ona w składzie od 2 do 5 osób.
 3. Fundator powołuje Przewodniczącego Rady Programowej oraz jej członków, po wcześniejszej konsultacji z Zarządem Fundacji.

§ 30

Rada Programowa Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.

§ 31

Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:

 1. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji,
 2. wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 32

Decyzje w przedmiocie zmiany celu i statutu podejmuje Fundator.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator poprzez uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.

Rozdział VII
Likwidacja

§ 34

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 35

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§ 36

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Zakrzepicę i Skazy Krwotoczne „Thrombus”, 61-833 Poznań, ulica Szkolna 8/12.

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Fundator
Zofia Nizińska